დაბრუნებადი ლიზინგი

დაბრუნებადი ლიზინგი

ოპერაციის ეკონომიკური მნიშვნელობა

დაბრუნებადი ლიზინგი ჩვეულებრივ გამოიყენება ძირითადი სახსრებისათვის, განსაკუთრებით უძრავი ქონების შეძენისას. ამგვარი ოპერაციის გამოყენების მიზეზები განსხვავდება და ეს ძირითადად გამოწვეულია ორგანიზაციის ფინანსური, სააღრიცხვო ან საგადასახადო ასპექტებიდან.

ოპერაციის მნიშვნელობა არის ის, რომ გრძელვადიანი ფინანსური იჯარით აღებული აქტივები აღირიცხება მეიჯარის ბალანსზე. ამრიგად, ამგვარი ოპერაციის გამოყენება შესაძლებელია უზრუნველყოფილი სესხის გადარიცხვისთვის, სადაც მხარეები არ შემოიფარგლებიან ფინანსური კანონით. ასევე მოსახერხებელია იმ შემთხვევაში, თუ აუცილებელი გახდა მცირელიკვიდური აქტივის მეიჯარეზე გადაცემა, ბაზრის პირობებიდან გამომდინარე, გადახდების თანხის ოდენობის ცვლილების შესაძლებლობისას. ანუ სესხიდან მიღებული შემოსავალი შეიცვლება ლიზინგის აქტივის ღირებულების ცვლილებისა და არა ფულის ღირებულების მიხედვით. ამგვარი ოპერაციებს ბაზარზე ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს ისეთი აქტივებისათვის, რომელთა ღირებულება შეიძლება დროთა განმავლობაში გაიზარდოს და დაეცეს. მაგალითად, დაბრუნებითი ლიზინგი ხშირად ეხება უძრავი ქონებას, გემებს, თვითმფრინავებს და ა. შ.

არსებობს მოსაზრება, რომ „ტოქსიკური აქტივების“ უკულიზინგის ფართოდ გავრცელებულმა გამოყენებამ (toxic assets — აქტივები ძალიან დაბალი ლიკვიდურობით, რომლებიც ბაზრის გარეთ არსებობს და, შესაბამისად, არ აქვთ საბაზრო ფასი) გამოიწვია იპოთეკური კრიზისი შეერთებულ შტატებში

დაბრუნებადი ლიზინგის ხელშეკრულება

აქტივის შეძენის შემდეგ, მეპატრონე დებს გრძელვადიან ხელშეკრულებას, რომლის თანახმად, აქტივი დაბრუნებადი ლიზინგით გადაეცემა გამყიდველს, ქირავნობის შეთანხმებული განაკვეთით.

ბმული წყაროზე: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Leaseback

https://ka.wikipedia.org/wiki/ლიზინგი